Witamy w Internetowy Kaprys

Internetowy Kaprys wybiera dla Ciebie to co najlepsze w sieci. Nie miej już więcej wątpliwości... Magiczne oferty czekają na Ciebie. Pokochasz szeroką gamę wyjątkowych produktów i usług: prezenty, zakupy, podróże, doradztwo finansowe i wiele więcej. Możesz cieszyć się tymi ofertami każdego dnia, aby dodać trochę... trochę magii Twojemu życiu!

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Thevaluefactory SL, z siedzibą w Barcelonie, Avenida Francesc Cambó 21, 5º piso - 08003 Nr VAT ESB66175910 i nr B66175910 (zwany dalej "Kontrolerem"), zarządzający stroną internetowykaprys.pl (dalej: "Strona Internetowa"), jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych użytkowników korzystających z Witryny (zwanych dalej "Użytkownikami") niniejszym zapewnia politykę prywatności zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zwane dalej "Rozporządzeniem" lub "Obowiązującym Prawem").

Kontroler bierze pod uwagę zewnętrzne prawa do prywatności i ochronę danych osobowych swoich Użytkowników. W celu uzyskania wszelkich informacji związanych z niniejszą polityką prywatności w dowolnym momencie, Użytkownicy mogą kontaktować się z Kontrolerem, stosując następujące zasady.

 • Przesłanie listu poleconego do siedziby kontrolera Thevaluefactory SL, Barcelona, ​​Avenida Francesc Cambó 21, 5º piso - 08003
 • Wysyłanie wiadomości e-mail na adres contact@thevaluefactory.es

Kontroler nie wyznaczył inspektora ochrony danych (DPO), ponieważ kontroler nie podlega obowiązkowemu obowiązkowi powoływania go zgodnie z art. 37 rozporządzenia.

1. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z art. 6 rozporządzenia w następujących celach przetwarzania:

 1. zobowiązania umowne i świadczenie usług, w celu wyrażenia zgody na korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej lub na realizację żądania Użytkownika dotyczącego otrzymywania komunikatów reklamowych i promocyjnych (otrzymywania materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, komunikacji handlowej) lub bycia skontaktował się z kontrolerem, za pomocą poczty elektronicznej, w sprawie wniosków dotyczących produktów i / lub usług oferowanych przez kontrolera i / lub firmy trzecie, w przypadku ofert, promocji i możliwości handlowych.
  Bez uszczerbku dla tego, co określono w innym miejscu, w żadnych okolicznościach Administrator nie udostępni danych osobowych innym Użytkownikom i / lub stronom trzecim.
 2. celów księgowo-administracyjnych lub w celu prowadzenia działalności organizacyjnej, administracyjnej, finansowej i księgowej, jako wewnętrznych działań organizacyjnych i działań mających na celu wypełnienie zobowiązań umownych i przedumownych;
 3. zobowiązania prawne lub w celu wypełnienia zobowiązań przewidzianych przez prawo lub europejskie przepisy ustawowe i wykonawcze.

Podanie danych osobowych do celów przetwarzania określonych powyżej jest opcjonalne, ale konieczne, ponieważ niedostarczenie tych samych danych oznacza niemożność skorzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez kontrolera za pośrednictwem Witryny.

Użytkownik może odwołać udzieloną zgodę w dowolnym czasie na żądanie do Administratora zgodnie z metodami określonymi w następnym ustępie 4.

Użytkownik może również łatwo sprzeciwić się wysyłaniu dalszych komunikatów marketingowych (przez e-mail), a także kliknięciu konkretnego linku odwoławczego w celu odwołania zgody zawartej w każdej marketingowej wiadomości e-mail.

Administrator informuje, że po wykonaniu prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec wysyłania komunikatów marketingowych może to być możliwe ze względu na problemy techniczne (tj. Przesłanie już wypełnionej listy przed otrzymaniem przez administratora wniosku o zastrzeżenie) Użytkownik nadal otrzymuje kolejne wiadomości marketingowe. Jeśli Użytkownik nadal będzie otrzymywać wiadomości marketingowe po upływie 24 godzin od skorzystania z prawa do zgłaszania sprzeciwu, należy zgłosić taki problem Kontrolera, korzystając z kontaktów określonych w poniższym ustępie 4.

2. Metody przetwarzania i zatrzymywanie danych

Kontroler będzie przetwarzał dane osobowe użytkowników za pomocą narzędzi ręcznych i informatycznych, stosując logikę ściśle związaną z celami, a w każdym razie gwarantując bezpieczeństwo i poufność odpowiednich danych.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez czas ściśle niezbędny do realizacji odpowiednich celów opisanych w poprzednim ustępie 1, a w każdym przypadku przez czas niezbędny do ochrony interesów cywilnych Użytkowników i Kontrolera.

3. Ujawnianie danych i ich rozpowszechnianie

Pracownicy i / lub pracownicy kontrolerów wyznaczeni do zarządzania danymi osobowymi mogą uzyskać dostęp do danych osobowych wszystkich Użytkowników. Podmioty takie, formalnie wyznaczone przez kontrolera jako osoby odpowiedzialne za przetwarzanie, przetwarzają dane danego użytkownika wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce i zgodnie z przepisami Obowiązującego Prawa.

Ponadto osoby trzecie, które mogą przetwarzać dane osobowe na rachunek kontrolera, mogą uzyskać informacje o wszelkich danych osobowych użytkowników w charakterze "zewnętrznych przetwarzających dane", takich jak, w tym, ale nie wyłącznie, dostawców usług, którym powierzono nadawanie marketingowe wiadomości e-mail na potrzeby kontrolera, outsourcingu lub dostawców usług w chmurze, specjalistów i doradców.

Zewnętrznymi procesorami danych są również platformy wysyłkowe :

 • Ketchup Adv S.p.A.  Sede legale: Piazza Borromeo 14 20123 Mediolan, Włochy
 • FREEMEDIA INTERNET, S.L. C/ Filá Cordón no 36, Pol. Indl Cotes Altes, 03804 Alcoy, Alicante, Hiszpania
 • EMAIL NEXT GEN SL  - BALMES 200 Barcelona 08006 Hiszpania
 • Inis - INIS Sp. z o.o.  Raciborska 35a 44-200 Rybnik Polska
 • MailKitchen  79 Rue François Mermet 69160 Tassin-la-Demi-Lune  Francja
 • M6 WEB  89 AVENUE CHARLES DE GAULLE - 92575 - NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX Francja
 • Mapp Digital Italy SRL - Via Pietro Orseolo 12 20144 Mediolan, Włochy

List management :

 • Addict Dating, S.L., Calle Conserga 329, Barcelona, 8037, Spain
 • ADVHUB SRLS, III Traversa Via Galatina n.7, Santa Maria Capua Vetere (CE), 81055, Italy
 • Vertigo Media, S.L, Calle de Ecuador 75 - Entreplanta, Barcelona, 8029, Spain
 • Demalia S.L., CARRER DE CONSTITUCION  98, BARCELONA, 8014, Spain
 • Karma Response S.L., Calle d'Escipio 6 - Atico A, Barcelona, 8023, Spain
 • KetchupAdv SpA, PIAZZA BORROMEO 14, MILAN, Italy
 • Leadsolution International Digital SL, Av. Cortes Valencianas, Valencia, Spain
 • Leadiance S.L., Avenida Diagonal, 440, Barcelona, 8037, Spain
 • LeadR Spolka Z.o.o., Budynek Focus wejście, Warszawa, 00-609, POLAND
 • Natexo Spain SL, Calle Corcega 329, Of 8, Barcelona, 8037, Spain
 • Shakeupmarket S.L., Carrer Torrent de l ‘olla 186, Ent1, Barcelona, 8012, Spain
 • S.A.R.L. Taz Media, 233 rue de la Croix Nivert, Paris, 75015, France
 • Mediazur SARL, Rue Pape Jean 23, 4, Nice, France
 • Kontiki Media Limited ,7, Muberry Close, London, E48BS, UK
 • We Love Data sp. z o.o. - ul. Krucza 50- 00 025 Warszawa NIP: 679 287 27 98
 • Inboxed N.V. - Willemstad, Curacao (Antilles)

Użytkownicy mają prawo do uzyskania listy przetwarzającego dane (jeśli istnieje) wyznaczonego przez kontrolera po złożeniu specjalnego wniosku do kontrolera zgodnie z warunkami określonymi w następnym ustępie 4.

4. Prawa podmiotów danych

Użytkownicy mogą korzystać z praw przyznanych im przez obowiązujące prawo, kontaktując się z administratorem w następujących przypadkach:

 • Przesłanie listu poleconego do siedziby Barcelony, Avinguda Francésc Cambó 21, 5º piso, 08003
 • Wysyłanie wiadomości e-mail na adres contact@thevaluefactory.es;

Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator niniejszym informuje, że każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o (i) źródle danych osobowych; (ii) celu i metody przetwarzania; (iii) logiki zastosowanej do przetwarzania, jeżeli ta ostatnia jest przeprowadzana za pomocą środków elektronicznych; (iv) danych identyfikacyjnych dotyczących administratora danych i przetwarzających dane; (v) podmiotów lub kategorii podmiotów, którym można przekazywać dane osobowe oraz tych, którzy mogą je poznać, jako wyznaczeni operatorzy danych lub osoby (osoby) odpowiedzialne za przetwarzanie danych.

Ponadto osoby, których dane dotyczą, mają prawo uzyskać:

 1. dostęp, aktualizowanie, poprawianie lub tam, gdzie są zainteresowane, integracja danych;
 2. usunięcia, anonimizacji lub zablokowania danych, które zostały przetworzone niezgodnie z prawem, w tym danych, których zatrzymanie nie jest konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone;
 3. poświadczenie, że czynności określone w lit. a) i b) zostały zgłoszone, jak również związane z ich treścią, podmiotom, którym przekazano lub rozpowszechniano dane, chyba że wymaganie to okaże się niemożliwe lub wymaga wyraźnie nieproporcjonalny wysiłek w porównaniu z prawem, które ma być chronione.

Ponadto użytkownicy mają:

 1. prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
 2. prawo do przenoszenia danych (jeśli dotyczy), jest to prawo do otrzymania wszystkich danych osobowych dotyczących Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do wymazania (prawo do bycia zapomnianym).
 3. prawo do sprzeciwu:

  1. w całości lub w części, z uzasadnionych przyczyn, do przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli są one istotne z punktu widzenia celu zbierania;
  2. w całości lub w części, do przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, w przypadku, gdy są one przeprowadzane w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej albo w celu przeprowadzenia badań rynku lub informacji handlowych;
  3. jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w każdej chwili mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w celu wprowadzenia do obrotu, który obejmuje profilowanie w zakresie związanym z takim bezpośrednim marketingiem.

 4. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (w państwie członkowskim, w którym znajduje się jej miejsce stałego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia naruszenia), jeżeli użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego / jej naruszenia rozporządzenie.

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację wszystkich linków, które można przeglądać w niniejszych zasadach dotyczących plików cookie, dlatego też za każdym razem, gdy link nie działa i / lub jest aktualizowany, Użytkownicy potwierdzają i akceptują fakt, że muszą zawsze odwoływać się do dokumentu i / lub sekcji stron internetowych, o których mowa. do takiego linku.